Bewegwijzering fietsroutes

Bewegwijzering is een punt van een lange adem geweest en heeft heel wat inzet van de Fietsersbond gekost, maar is nu in orde. Wij blijven alert.

Kunt u mij de weg naar Lansingerland vertellen, meneer?
Bovenstaande kop stond boven een commentaar in de Heraut van 7 november 2007 en was met name gericht op het gebrek aan informatie voor automobilisten en treinreizigers door bewegwijzering. Fietsers werden niet genoemd, maar ook die hebben natuurlijk belang bij een goede bewegwijzering.
Heeft de Fietsersbond er dan in het verleden niets aan gedaan? Zeer zeker wel! De bewegwijzering van fietsroutes is voor de afdeling Lansingerland van de Fietsersbond reeds vele jaren een belangrijk aandachtspunt en agenda punt voor overleg met de gemeente. Maar ondanks herhaalde inspanningen is het resultaat tot nu toe onvoldoende.

Het CROW geeft in publicatie 222 ‘Richtlijn bewegwijzering’ aan hoe het feitelijk zou moeten. Groningen heeft bewezen, dat het goed kan. Zie hier.

Heden en toekomst
Op initiatief van de Stadsregio Rotterdam is inmiddels een knooppunten-bewegwijzering voor de meer recreatieve fietsroutes in de gehele regio en dus ook binnen Lansingerland gerealiseerd. De Fietsersbond is hierbij ook actief betrokken geweest. De kaarten met daarop de knooppunten zijn via de verkooppunten zoals boekwinkels te koop. De benodigde bordjes en panelen zijn in september en oktober 2009 geplaatst.
Inmiddels is ook het knooppuntennetwerk in het stadsgewest Haaglanden gereed gekomen, dat aansluit op dat in Lansingerland.

Verdere realisatie of aanpassing bewegwijzering in Lansingerland
Als de plannen voor de bewegwijzering als gevolg van de N 470/471 werken gereed zijn, zal alsnog bezien moeten worden hoe de bestaande of vrijwel ontbrekende (fiets) bewegwijzering binnen Lansingerland aangepast en uitgebreid moet worden aan de gereed gekomen nieuwe woonwijken en overige gewijzigde infrastructuur. Zo is het de Fietsersbond reeds jaren een doorn in het oog dat op de Boterdorpseweg geen verwijzing staat naar de Noordpolder via de Randweg in Bergschenhoek. Onnodig verkeer en onveiligheid binnen de centra van Bergschenhoek en Berkel is hier het gevolg van. Een systematisch onderzoek naar de bestaande of ontbrekende bewegwijzering is op korte termijn noodzakelijk. De voornemens in maatregel K5 van het Mobiliteitsplan van de gemeente zijn op zich veelbelovend maar de voorziene realisatie hiervan tussen 2011-2014 zal naar het idee van de Fietsersbond sneller aangepakt en deels gerealiseerd moeten worden om de meest prangende knelpunten op te heffen.

Stand van zaken
In het uitvoeringsprogramma van de Stadsregio Rotterdam 2007-2011 is opgenomen dat de Stadsregio de regionale fietsroutes, die veelal over diverse gemeentegrenzen gaan, zal bewegwijzeren. Door Lansingerland lopen vier regionale fietsroutes, waarvan er tot nu toe slechts één bewegwijzerd is.

  • route 3 van Pijnacker – Hillegersberg – Hendrik Ido Ambacht, via de Westpolder en de Bonfut (nog niet bewegwijzerd)
  • route 5 van Zoetermeer – Heinenoordtunnel, via de Noordeindseweg en het centrum van Bergschenhoek (nog niet bewegwijzerd)
  • route 6 van Moerkapelle – Barendrecht / Heerjansdam, langs de Rotte (nog niet bewegwijzerd)
  • route 7 van Brielle – Zevenkamp, via de Rodenrijseweg en het Schiebroekse Park (is op ANWB borden aangegeven)

2007
In het overleg van de Klankbordgroep Mobiliteit (inmiddels omgedoopt tot Klankbordgroep Verkeer en Verkeersveiligheid) van Lansingerland van 19 juli 2007 werd door de gemeente medegedeeld dat er (opnieuw?!) een inventarisatie plaats vindt van de aanwezige bewegwijzering. Hiervan kennen wij niet de resultaten.
Parallel hiermee loopt een discussie in de provinciale werkgroep ‘Fietspaden langs de N470/N471’ voor aanpassing en realisatie van de bewegwijzering aan de nieuwe fietspaden. Medio 2002 is door Piet Mazure in deze werkgroep reeds voorgesteld om een gezamenlijk plan te maken voor de noodzakelijke aanpassingen en uitbreidingen van de fietsbewegwijzering als gevolg van de aanleg van de N470. Naar zijn idee vormt bewegwijzering een integraal onderdeel van nieuwe infrastructurele werken. Dit voorstel werd door de Provincie afgewezen omdat dit tot de taak van de diverse gemeenten zou behoren en werd van de agenda afgevoerd. De verschillende gemeenten, Lansingerland en Pijnacker-Nootdorp, hebben deze taak vervolgens lange tijd niet opgepakt.

2008/2009
Veel tijd is inmiddels verloren gegaan en het resultaat is dan ook dat bij de opening van de N470 in april 2008 wel voor auto’s een bewegwijzering was aangebracht, maar niet voor fietsers.
Zo zijn nieuwe fietsverbindingen, zoals die over de HSL bij de Doenkade of die nabij de Klapwijkse knoop, nog lange tijd na gereed komen niet bewegwijzerd of in een zeer laat stadium alsnog provisorisch. Op enkele plaatsen is dat zelfs door de Fietsersbond maar zelf provisorisch gebeurd.
Inmiddels is medio 2008 alsnog door de Provincie, mede namens de gemeenten opdracht gegeven aan de ANWB voor het uitwerken van een totaalplan voor aanpassing of realisatie van de bewegwijzering van het fietsnetwerk langs en rond de aangelegde N470 en N471.
Via de werkgroep ‘Fietspaden langs de N470’ heeft de Fietsersbond vanaf najaar 2008 de eerste schetsen kunnen beoordelen en suggesties kunnen aandragen voor aanpassingen. De geleverde schetsen waren van matige kwaliteit. Voor het beoordelen van de schetsen is een grote plaatselijke kennis nodig, die verder gaat dan één gemeente of regio. De Fietsersbond bezit deze kennis en heeft al vele missers moeten corrigeren.
Het blijkt een zeer weerbarstige materie te zijn die tot in de wijde omgeving gevolgen heeft voor de bestaande bewegwijzering. Eind 2009 is er nog steeds geen overeenstemming en zijn de plannen nog steeds niet afgerond. Daar komt bij dat nog vele (delen van) fietspaden ontbreken doordat de realisatie vertraagd is. Hierdoor is een zeer creatieve en flexibele aanpak noodzakelijk om de bewegwijzering direct aan te kunnen passen aan een nieuw gerealiseerd fietspad of opgeheven knelpunt.
Desondanks blijft de Fietsersbond erop steevast aandringen dat bij de nieuw gereed gekomen fietspaden de bewegwijzering direct wordt aangepast zodat fietsers er opmerkzaam op worden gemaakt dat deze fietspaden gereed zijn en niet (meer) doodlopen of dat er een alternatieve route is ontstaan.

Geschiedenis

1996
Tijdens een schouw op 29 november 1995 van het fietsnet in Berkel en Rodenrijs door de Fietsersbond en de wethouder, vanzelfsprekend per fiets, werd duidelijk, dat aanpassingen van de bewegwijzering voor fietsers dringend noodzakelijk was. Binnen het ambtelijk apparaat was evenwel geen capaciteit om dit op te pakken. Daarop heeft de Fietsersbond aangeboden een voorzet voor een aanpassingsplan te maken. Aan de hand van een inventarisatie in het veld en zoekwerk naar de (theoretisch) aanwezige bewegwijzering in het gemeentelijk archief heeft Piet Mazure van de afdeling 3B-hoek een nota opgesteld over de wenselijk geachte aanpassingen in de bestaande bewegwijzering binnen Berkel en Rodenrijs. Deze nota is op 21 mei 1996 gezonden aan de voorzitter van de ambtelijke Verkeers Advies Groep (VAG).

1999
Geruime tijd werd met deze nota niets gedaan, maar na lang aandringen is eindelijk op 10 mei 1999 een krediet aan de Raad gevraagd en is aan de ANWB een offerte gevraagd. Na ontvangst van de offerte werd uitvoering te duur gevonden en is van realisatie afgezien.

2002
In later overleg met de gemeente is door de Fietsersbond herhaaldelijk aangedrongen op tenminste onderhoud van het bestaande bewegwijzeringssysteem en enkele zeer gewenste aanpassingen voor inmiddels gereed gekomen nieuwe verbindingen. Daarop werd in het overleg op 7 februari 2002 opnieuw aan de Fietsersbond gevraagd om de meest urgente knelpunten in de bestaande fietsbewegwijzering aan te geven. Door de Fietsersbond is daarbij ondermeer om een (eventueel provisorisch) bord gevraagd bij de Raadhuislaan ter aanduiding van het fietspad naar Zoetermeer. Aan dit verzoek is opnieuw geen uitvoering gegeven.

2006
In een overleg met de Vinex wethouder begin 2006 is wederom gewezen op de noodzaak om in de nieuwe Vinex wijken bewegwijzering aan te brengen. Daarop werd in een reactie aangegeven dat er een plan was gemaakt voor de aanpassing van de (auto?) bewegwijzering na aanleg van de N470 en dat er nagedacht werd over een plan voor de interne bewegwijzering binnen Berkel en Rodenrijs. Hierover is wederom verder niets meer vernomen.