10-puntenplan

23-03-2017: Inmiddels is er al heel wat bereikt. Van de 10 ingebrachte punten zijn er 4 geheel en 3 deels opgelost.

 1. Vanaf 2013 mag de fiets buiten de spitstijden worden meegenomen in de Randstadrail en metro.
 2. Jammer, het rode asfalt ligt er nog niet overal.
 3. De bewegwijzering is in 2015 in orde gebracht.
 4. Ontbrekende schakels in fietsverbindingen zijn/worden maar deels aangelegd.
 5. Aan verlichting van fietspaden schort nog steeds veel.
 6. Behalve op de Klapwijkseweg (wegbeheerder is de Provincie) zijn de brommers op de andere wegen naar de rijbaan verwezen.
 7. Bij halte Westpolder is in 2016 een gratis bewaakte fietsparkeervoorziening.
 8. Het aantal punten waar een OV-fiets kan worden gehuurd is niet uitgebreid.
 9. In 2015/2016 zijn vele paaltjes en obstakels verwijderd. Paaltjes die moeten blijven worden vervangen door botsvriendelijke exemplaren met inleidende ribbelmarkering.
 10. De gemeente heeft in 2013 een fietsparkeernota opgesteld.

16-03-2010: De Fietsersbond heeft een 10-puntenplan aan de lijsttrekkers en raadsleden gestuurd. In dit plan vraagt de Fietsersbond aandacht voor de fiets. De Fietsersbond vindt dat Lansingerland er naar moet streven om de beste fietsstad van Nederland te worden. Daartoe moet er op een aantal onderdelen nog wel wat verbeterd worden, naast de noodzakelijke permanente promotie van de huidige fietsvoorzieningen in Lansingerland en stimulering van het gebruik van de fiets. Dit is samengevat in 10 punten.

10-puntenplan

Aan de lijsttrekkers en raadsleden van de gemeente Lansingerland
Berkel en Rodenrijs, 16-03-2010
Kenmerk: FBLL-20100316-03
Betreft: ‘Lansingerland fietst de files eruit!’ 10-puntenplan voor de collegeonderhandelingen

Beste dames en heren,

Hoewel er de laatste jaren heel veel verbeterd is in Lansingerland, is het zeker niet zo dat
Lansingerland voor de fietser ‘af’ is. Wat is er nodig om mensen meer te laten fietsen en meer mensen te laten fietsen? Heel simpel: ze moeten een fiets hebben (en houden), zij moeten over veilige fietsvoorzieningen kunnen beschikken en zij moeten gestimuleerd worden hun fiets ook vaker en over langere afstand te gebruiken.
De Fietsersbond vindt dat Lansingerland er naar moet streven om de beste fietsstad van Nederland te worden. Daartoe moet er op een aantal onderdelen nog wel wat verbeterd worden. Naast de noodzakelijke permanente promotie van de huidige fietsvoorzieningen in Lansingerland en stimulering van het gebruik van de fiets hebben wij dat samengevat in het volgende 10-puntenplan.

 1. De fiets mag nu binnen Rotterdam buiten de spits gratis in de metro worden meegenomen. Dat is echter nog niet het geval in de huidige Randstadrailverbinding Rotterdam – Den Haag. Wij stellen voor om dit in de komende collegeperiode te regelen.
 2. Slechte fietspaden: start het project ‘rood asfalt in plaats van tegels’. Wij denken daarbij met name aan de centrumroute van Parc Rodenrijs naar Noordersingel, de Noordeindseweg in Berkel en Rodenrijs, en de Hoekeindseweg en de Edisonlaan in Bleiswijk.
 3. Veilig en comfortabel fietsen. De Fietsersbond is zojuist begonnen met de werkzaamheden om een fietsrouteplanner voor Zuid-Holland (dus inclusief Lansingerland) te maken. De huidige bewegwijzering in Lansingerland is reeds vele jaren volstrekt onvoldoende, levert veel onnodig (zoek-)verkeer op en is daarmee allesbehalve fietsvriendelijk. Snelle aanpassing, mogelijk via noodbebording is gewenst.
 4. Sneller kunnen fietsen via zogenaamde snelfietsroutes. De Fietsersbond vraagt om de hoogste prioriteit voor die op en langs de Hofpleinlijn (‘tussen Hofplein en Plein’), maar ook snelle realisatie van ontbrekende schakels in andere fietsroutes uit het Mobiliteitsplan zoals de eerder genoemde centrumroute en de route van Noorderparklaan in Bergschenhoek via centrum Berkel naar Pijnacker.
 5. Het aanbrengen van verlichting op de hoofdfietsroutes, met name van en naar de Randstadhaltes en tussen de kernen.
 6. Snel uitvoeren van de plannen om brommers bibeko op de rijbaan te laten rijden.
 7. Het stallen van fietsen in een gratis bewaakte fietsparkeervoorziening. Daarbij valt te denken aan de winkelcentra en de Randstadrailhaltes. Mogelijk kan worden onderzocht of hiervoor thuislozen en uitkeringstrekkers ingeschakeld zouden kunnen worden.
 8. Uitbreiding van het aantal punten waar je een OV-fiets kunt huren, met name bij halte Westpolder. Ook het kunnen inleveren op een andere plaats dan waar gehuurd, misschien tegen een kleine extra vergoeding.
 9. De lange vorstperiode heeft geleerd dat het verwijderen van de fietspaaltjes op fietspaden geen enkel probleem oplevert. Daarom stellen wij voor om per direct alle fietspaaltjes en andere obstakels zoals hekwerken te verwijderen, resp. te laten zakken. Dit kan een flinke besparing opleveren in aanschaf- en onderhoudskosten.
 10. Het met voorrang opstellen van een fietsparkeernota zoals ook reeds verwoord in onze brief FBLL-20100316-02.

Tot slot: de meeste van bovengenoemde punten kosten vanzelfsprekend heel wat geld. Daarom vragen wij om ook eens te berekenen wat fietsen oplevert t.o.v. autogebruik en de daarvoor benodigde investeringen aan wegen en parkeervoorzieningen, de milieuwinst en het gezondheidsaspect.
Wij verzoeken om aandacht voor deze suggesties om het fietsklimaat in Lansingerland de komende vier jaar verder te verbeteren. Wij hopen op een pro-fietsbeleid en een toename van het gebruik van de fiets. Uiteraard zijn wij bereid om e.e.a. nog nader toe te lichten.

Hoogachtend en met vriendelijke groet,
Piet Mazure (voorzitter)
namens het bestuur van de Fietsersbond afdeling Lansingerland