Geschiedenis van de Fietsersbond in Lansingerland

In 1975 werd de ENWB (Eerste Echte Nederlandse Wielrijders Bond) opgericht maar na protesten van de ANWB werd die naam gewijzigd in ENFB (Echte Nederlandse Fietsers Bond). Na nog een paar wijzigingen werd de naam in het jubileumjaar 2000 kortweg ‘Fietsersbond’.

Op initiatief van de regionaal coördinator van de Fietsersbond ENFB John Prinse uit Rotterdam is op 8 februari 1994 een bijeenkomst gehouden in het Berghonk in Bergschenhoek om te komen tot de oprichting van een plaatselijke werkgroep in de 3B-gemeenten. Een aantal van de aanwezigen verklaarden zich bereid in de werkgroep zitting te nemen. Dit resulteerde op 20 april 1995 in de formele oprichting van de werkgroep B3-hoek met Ton Evers als secretaris en Piet Mazure als voorzitter.
Met het toenemen van de activiteiten en de groei van het aantal leden van de Fietsersbond in de 3B-hoek werd besloten om de werkgroep naar buiten te presenteren als afdeling, maar officieel is het nog steeds een onderafdeling van de afdeling Rotterdam.

Na een uitvoerige inventarisatie van de knelpunten voor fietsers in de drie gemeenten is op 5 juni 1996 door Piet Mazure een Knelpuntennota aangeboden aan de wethouders van de 3B-gemeenten, verenigd in de werkgroep 25% (minder verkeersongevallen).

De Fietsersbond moest de problemen bij de drie gemeenten afzonderlijk aanmelden. In Berkel en Rodenrijs en in Bergschenhoek werd door de Fietsersbond samen met vertegenwoordigers van de gemeenten een fietstocht gehouden langs de verschillende probleempunten om deze met eigen ogen te kunnen zien. Een uitgebreide fotorapportage en een discussie over het oplossen van de knelpunten volgde, maar de resultaten bleven beperkt.
In Bleiswijk werden vooral activiteiten ontplooid via de daar bestaande Contactgroep Verkeersveiligheid Senioren en Gehandicapten Bleiswijk.

Bij de fusie van de drie gemeenten op 1 januari 2007 is de naam gewijzigd in afdeling Lansingerland. Inmiddels (eind 2008) zijn er ruim 130 inwoners van Lansingerland lid van de Fietsersbond.

Op 19 oktober 2010 is de eerste voorzitter van afdeling Lansingerland, Piet Mazure, na een ambtsperiode van meer dan 15 jaar afgetreden. In 2012 is hij voor deze verdienste, maar ook voor het vele vrijwilligerswerk op andere terreinen, koninklijk onderscheiden. Ton van der Burg is benoemd als nieuwe voorzitter.

Tijdens de landelijke ledenraad van 16 juni 2012 is Lansingerland formeel een zelfstandige afdeling geworden. Tot dan toe was het een onderafdeling van Rotterdam.

Overzicht actieve leden door de jaren heen

pdf ⋅ 560 KB

Overzicht van actieve leden Fietsersbond afd Lansingerland

Download

Heuglijke momenten

20-10-2010 Afscheid van voorzitter Piet Mazure

Tijdens de gisteren gehouden ledenvergadering heeft Piet Mazure zijn voorzittershamer overgedragen aan Ton van der Burg. Piet heeft de kar 15 jaar lang getrokken en memoreerde in zijn afscheidstoespraak een aantal successen als het Zwarte Pad, de Bovendijk en het fietspad over de HSL, maar daarnaast ook de langslepende zaken als paaltjes en obstakels op de fietspaden, ontbrekende bewegwijzering en het tekort aan fietsparkeerplaatsen. Piet is Lid van Verdienste geworden van de afdeling Lansingerland van de Fietsersbond. Secretaris Jan Caesar overhandigde hem de daarbij behorende oorkonde en de felbegeerde zilveren fiets. Bedankt Piet!

Ook Jan Laverman van de afdeling Rotterdam roemde de inzet van Piet. Wethouder Henk de Paepe benadrukte de prettige band die hij met Piet in een korte tijd heeft opgebouwd en gaf hem namens de Gemeente een grote kaart van Lansingerland, waar Piet al vele male verlekkerd naar had staan kijken. Ron van Noortwijk sprak van een constructieve band en overhandigde namens de ambtenaren een bord met de naam ‘Piet Mazure pad’. Al met al is Piet geroemd en niet met lege handen naar huis gegaan.

Ton heeft zijn sporen in het vrijwilligerswerk zeker al verdiend. Jarenlang is hij bij TOGB in bestuurlijke functies actief geweest en momenteel is hij voorzitter van de vriendenstichting van Huize St. Petrus en de VVE in het appartementencomplex waar hij woont. Hij benadrukt dat hij in de voetsporen van Piet treedt, maar er zeker een andere werkwijze op na zal houden. Zijn motto is ‘Lansingerland moet meer op de fiets’. Wij heten hem van harte welkom.

onbekende link onbekende link

05-02-2018 Afscheid van voorzitter Ton van de Burg

Tijdens de ledenvergadering op 5 februari heeft Ton van der Burg afscheid genomen als voorzitter. Hij draagt het stokje over aan Sander van Herwaarden.

Ton geeft aan dat hij met veel plezier voorzitter is geweest van de afdeling Lansingerland van de Fietsersbond. Hij roemt de samenwerking met de wethouder en zeker niet te vergeten de ambtenaren die vanavond ook aanwezig zijn.

Jan Caesar bedankt Ton voor zijn inzet. Hij memoreert de goede onderlinge samenwerking en dat Ton zich meer op het bestuurlijke vlak heeft bewogen, terwijl hij zelf de technische zaken behartigde. Hij overhandigt Ton een klein bosje bloemen, omdat Ton op de fiets is, en een mooi kunststoffen hologram van een fiets (beschikbaar gesteld door de centrale afdeling van de Fietsersbond).

Wethouder Simon Fortuyn geeft in zijn toespraakje aan, dat samenwerking met de Fietsersbond belangrijk is en bedankt Ton voor het werk dat hij hiervoor heeft verricht. Ton krijgt een grote bos bloemen en een rieten schaal met luxe levensmiddelen.

onbekende link