Fietsers in 30km-gebieden uit de voorrang?

14-03-2011: Onlangs haalde een uitspraak van de Raad van Staten de pers. In de zaak van de Fietsersbond tegen de gemeente Zeewolde werd beslist dat fietsers in 30km-gebieden uit de voorrang mogen worden gehaald.

Deze uitspraak roept mogelijk vragen op over de houdbaarheid van de uitspraak van de Rechtbank in Rotterdam in de zaak van de Fietsersbond tegen de gemeente Lansingerland over het verbieden van voorrang het 30km-gebied van de Industrieweg in Berkel en Rodenrijs.
Daarom even ter verduidelijking dat de uitspraak van de RvS niet gaat over het verbieden van de voorrang in 30km-gebieden zoals op de Industrieweg, maar over de uitzonderingen die zijn toegestaan voor enkele met name genoemde situaties waaronder een kruising met een vrijliggend fietspad of een busbaan. Volgens deze uitspraak is de wegbeheerder niet verplicht om fietsers in de voorrang te zetten, maar het mag dus wel.
Een voorbeeld van een dergelijke keuze is de kruising van de Rodenrijseweg met de Bonfut en het fietspad naar Parc Rodenrijs. De uitspraak heeft dan ook geen gevolgen voor onze zienswijze in dergelijke situaties.

Plannen en uitvoering
In 2004 heeft de Gemeente plannen ter inzage gelegd voor herinrichting van het bedrijventerrein Rodenrijs vanaf de Oudelandselaan tot aan de Zuidersingel. De Fietsersbond gaf aan dat in de plannen onvoldoende rekening is gehouden met de veiligheid van het langzame verkeer. De plannen gingen uit van gebiedsontsluitingswegen met 50 km/u maar zonder de daarbij noodzakelijke voorrangskruisingen en zonder de hierbij vereiste fietspaden aan te leggen. De Fietsersbond heeft in zijn reactie op de plannen ondermeer aangegeven, dat er of een 50 km/u gebied moest komen maar dan met voorrangskruisingen en fietspaden of een 30 km/u gebied maar dan zonder voorrangskruisingen. Volgens de CROW-aanbevelingen is overigens 30 km/u gewenst. De gemeente heeft ons geweigerd de bijgestelde plannen opnieuw te mogen beoordelen. Het gebied is toen uitgevoerd als 30 km/u zone met erftoegangswegen en, jawel, met voorrangskruisingen! Deze zijn echter in een 30 km/u gebied wettelijk niet toegestaan. De Fietsersbond heeft hierop dan ook kritisch gereageerd, maar de gemeente heeft geen terugkoppeling gegeven.
Tegen de voorrangssituatie op het kruispunt met de Zuidersingel (30 km/u) heeft de Fietsersbond een bezwaarprocedure aangespannen, waarop na een positief advies van de bezwarencommissie alsnog door de gemeente negatief werd besloten. Hierop heeft de Fietsersbond in november 2007 beroep aangetekend bij de rechtbank in Rotterdam, omdat deze constructie in strijd is met de wet. Op 25 juni 2008 werd de Fietsersbond door de rechter in het gelijk gesteld. De gemeente heeft daarna in een lange reeks van overleggen getracht om tot een aanvaardbare oplossing te komen.

onbekende link onbekende link

In september 2008 heeft de gemeente uiteindelijk toegezegd een nadere studie te zullen verrichten naar de voorrangssituatie op alle kruisingen binnen de 30 km/u zone van het bedrijventerrein Rodenrijs. Ook de optredende hoge snelheid van het verkeer zou daarbij in beschouwing worden genomen. Op basis van de verkregen resultaten is medio 2009 in overleg besloten om het afsluiten van de Industrieweg voor doorgaand verkeer als enig haalbare oplossing nader uit te werken. In maart 2010 werd door de Stichting Bedrijventerrein Rodenrijs deze voorgestelde oplossing alsnog afgewezen en waren we terug bij af. Daarop heeft de Fietsersbond er bij de gemeente op aangedrongen een besluit te nemen.
Inmiddels heeft de gemeente besloten om zowel de 30 km in het gebied te handhaven, als de gewraakte voorrangssituatie bij de Zuidersingel en alle overige voorrangskruisingen op het Bedrijventerrein op te heffen. Daarmee zal nu eindelijk in april 2010 uitvoering worden gegeven aan de gerechtelijke uitspraak van 2008, dat het omstreden besluit ingetrokken en de voorrangssituatie ongedaan gemaakt moeten worden.
De Fietsersbond is in afwachting welke maatregelen er daarbij getroffen zullen worden om zowel de hoge intensiteit als de hoge snelheden op de Industrieweg zodanig terug te verminderen dat voldaan wordt aan de uitgangspunten van een 30 km gebied zonder voorrangskruisingen.

Kortom de Fietsersbond is nu ruim 6 jaar bezig geweest om de ontoelaatbare en verkeersonveilige verkeerssituatie op de Industrieweg te laten wijzigen. We zijn nieuwsgierig of het dossier nu ook daadwerkelijk gesloten kan worden.

Resultaat
De Industrieweg is ingericht als 30 km/u zone zonder voorrangskruisingen.

onbekende link