Ledenvergadering afdeling Lansingerland op 7 maart 2022 was groot succes

De jaarlijkse ledenvergadering van de Fietsersbond afdeling Lansingerland is op maandag 7 maart 2022 gehouden in gebouw Rehoboth in Berkel-Centrum. Er was in verband met de komende gemeenteraadsverkiezingen een politiek forum over verkeerszaken georganiseerd. Mede door de gespreksleiding was het debat zeer geanimeerd. De politici werden kritisch ondervraagd, maar regelmatig werd er ook een kwinkslag uitgedeeld en kon er worden gelachen.
Er waren meer dan 30 mensen aanwezig, waarvan 13 lid van de afdeling. Na de punten voor de ledenvergadering vlot te hebben afgewerkt, was het tijd voor het politiek forum. Alle acht politieke partijen in Lansingerland waren vertegenwoordigd. Directeur van de Fietsersbond, Esther van Garderen, was gespreksleider. Steeds werden twee politieke partijen uitgenodigd om in 3 minuten hun visie te geven op de verkeerszaken in Lansingerland (toegespitst op de fiets). Daarna hield Esther de partijen een stelling voor, waarop ze mochten reageren. Mede door haar inbreng was de ledenvergadering zeer geslaagd. Bedankt Esther.


Politiek forum

Esther opent met te vertellen, dat de opzet van de landelijke ledenraad die jaarlijks twee keer plaatsvindt, wordt gewijzigd. Een van de twee ledenraden blijft saai vanwege het papierwerk en stemmen, maar de andere wordt een soort fietsfestival. Dit jaar zal dat op 11 juni in Zwolle worden gehouden. Er is genoeg te doen voor jong en oud, en … de consumpties zijn voor leden gratis. Weer een voordeel als je lid bent van de Fietsersbond.

Ze gaat verder met de geschiedenis van de Fietsersbond. Over vier jaar bestaat de bond, ooit opgericht om het groeiend aantal verkeersdoden (ongeveer 3000 begin jaren 70) een halt toe te brengen, 60 jaar.

Dan start het politiek forum. Steeds worden twee politieke partijen naar voren geroepen. Ze mogen ieder hun ideeën en beleid over fiets- en verkeersveiligheid in maximaal 3 minuten toelichten, waarbij Willem Bakker streng op de tijd toeziet. Daarna krijgen de partijen een paar stellingen voorgeschoteld, waarop ze mogen reageren.

Als eerste zijn Boris Wezenberg (VVD) en Menno Duk (GroenLinks) aan de beurt.

BW benadrukt, dat het gaat over gedrag van de fietser, automobilist en vrachtwagenchauffeur. Hij vindt het verwarrend, dat op wegen als de Oudelandselaan de voetganger op een zebra voorrang heeft op de auto, maar de naast gelegen fietsoversteek uit de voorrang is, en de fietser dus moet wachten. Verwarrend voor de fietser, verwarrend voor de automobilist. Ook vindt hij rotondes met dubbelgerichte fietspaden verwarrend en gevaarlijk. Laten we samen kijken, wat we aan gevaarlijke en verwarrende situaties kunnen doen. Hij ziet niets in de aanleg van (fiets)tunnels.

MD wil bij elk station een bewaakte fietsenstalling met zonnepanelen. Bij het ontwerpen van straten moet eerst worden gedacht aan de fietser.

Stelling: Bij aanleg van nieuwe woonwijken / industrieterreinen zou de focus meer moeten liggen op de fiets en OV i.p.v. auto.

BW: kan zich er deels in vinden, maar vindt dat er bij de voetganger begonnen moet worden. Verder stelt hij wederom, dat we het samen moeten doen. Het moet niet primair gaan om fietsen of auto’s, maar om samen.

Esther stelt, dat je de ruimte maar één keer kunt uitgeven.

MD: is heel erg enthousiast over het antwoord van de VVD. Hij wijst erop, dat dit ook zo in de mobiliteitsvisie is verwoord. Het STOP-principe: Stappen, Trappen, OV en Personenvervoer. Of wel lopen, fietsen, OV, auto.

***

Volgende in de rij zijn Valmir Yhemaili (PvdA) en Jan Jumelet (Wij LL).

VY: gaat in op de ongevalscijfers, 229 verkeersdoden vorig jaar zijn fietsers. De partij wil alle fietspaden verlichten, beter onderhoud en waar mogelijk gescheiden fietspaden. Snelheid binnen bebouwde kom terug naar 30 km/u. Wel tunnels: onder N209 bij Bleiswijk en Klapwijkseweg x Oudelandselaan. Aanpak parallelwegen van de N209. Snelfietsroutes.

JJ: goede bereikbaarheid tussen en binnen de kernen te voet en op de fiets. En de auto voor de langere afstand of het doen van boodschappen. Er is een onderscheid tussen bezit en gebruik. Dat laatste wil WIJ LL door verleiding verminderen, bijvoorbeeld door goede fietsstallingen. Voor de fiets zijn, betekent niet, dat je anti-auto bent. Hij gaat in op de renovatieplannen van de Julianalaan in Bergschenhoek, waarbij de smalle fietspaden verdwijnen. De weg wordt duurzaam-veilig ingericht als GOW-30. Het fietsverkeer wordt gemengd met het autoverkeer. De bewoners willen dit echter niet.

Esther reageert hierop, door uit te leggen, dat bij gemengd verkeer de fietsers de snelheid van de auto’s aanzienlijk verlaagt.

Stelling: Het combineren van fietspaden met losloopzones voor honden is slecht voor de veiligheid.

VY: is het eens met deze stelling. Honden kunnen onberekenbaar reageren en dat brengt gevaar met zich mee voor zowel mens als dier. Scheiden dus.

JJ: is het ook met deze stelling eens.

***

Simon Fortuyn (Leefbaar 3B) en Kees-Willem Markus (CU).

SF: roemt de samenwerking met de Fietsersbond. Hij wijst erop, dat het gebruik van een fietshelm het aantal dodelijke verkeersslachters aanmerkelijk zou kunnen verlagen. Leefbaar 3B heeft ondersteund dat de metropolitane fietsroute Rotterdam – Zoetermeer verder kon worden uitgerold, denk aan het Berkelsedijkje en de verlichting. De partij wil de parallelwegen van de N209 veiliger maken. SF geeft aan dat naast goede fietspaden, ook goede autowegen nodig zijn. Het een sluit het ander niet uit.

KWM: hangt ook het STOP-principe aan. Hij wijst erop, dat bij veel partijen toch meer het POTS-principe wordt toegepast. Goede fietspaden tussen de kernen. Echte verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom, denk aan 30 km/u. Bewaakte fietsenstallingen bij OV en in de centra. Verkeerseducatie op school: jong geleerd is oud gedaan.

Stelling: In Lansingerland moeten binnen de bebouwde kom alle wegen 30 km/u worden en de brommers moeten op de rijbaan.

SF: Deels waar. Maar, na aandrang van Esther: Niet mee eens. Wel met ‘brommers op de rijbaan’.

KWM: Geheel mee eens. Hij verwijst naar het rapport ‘30 is het nieuwe 50’ van de Fietsersbond, en ziet geen redenen om deze stap niet te zetten.

SF zegt, dat het schijnveiligheid oplevert en een onwerkbare situatie voor hulpdiensten. Op gebiedsontsluitingswegen moet de snelheid 50 km/u blijven. Je kunt niet overal drempels neerleggen.

Esther wijst erop dat het gaat om de grijze wegen, de wegen waar geen gescheiden fietspaden langs liggen, en niet om de goed ingerichte GOW’n.

SF gaat overstag en zegt dat als de veiligheid in het geding is dit een logische stap is.

Esther zegt, dat ze met deze stellingname ‘iets’ binnen heeft voor de Fietsersbond in Lansingerland.

KWM gaat hier direct op in en zegt er na de verkiezingen op terug te komen.

SF sputtert nog tegen, dat je geen drempels kunt leggen op bijvoorbeeld de Oosteindseweg en vindt de inrichting van de Rodenrijseweg met die versmallingen levensgevaarlijk.

Esther memoreert: een GOW30 heeft geen drempels. Sinds in Brussel 30 km/u de standaardsnelheid is, zonder ook maar één maatregel behalve bebording, is het aantal dodelijke fietsslachtoffers en voetgangers met 50% gedaald. In Helsinki geldt al langer een maximum snelheid van 30 km/u met in de laatste jaren 0 dodelijke verkeersslachtoffers.

***

Als laatste zijn Jan-Willem van den Beukel (CDA) en Ineke den Heijer (D66) aan de beurt.

JWB: fietsendiefstal terugdringen door het ophangen van camera’s bij de OV-haltes en 4 BOA’s erbij. Aanleggen groene schil rond Lansingerland met veel fiets- en wandelpaden. Opstellen ‘Actieplan fiets’, waarin o.a. de lijst met 1680 meldingen is opgenomen. Schoolfietsroutes moeten fietsveilig worden. Verbeteren en aanleggen fietssnelwegen. Aanleggen van drie fietstunnels: onder N209 bij Bleiswijk, bij Berkelse Poort en tussen de Meerpolder en de Gouden Buurten. Die kunnen worden gefinancierd met de Eneco-middelen.

IH: fietsveiligheid moet verbeteren. De lijst met 1680 meldingen moet worden afgehandeld. 30 km/u is de norm. Als een fietstunnel niet direct extra veiligheid oplevert, moet je hem niet aanleggen. Allereerst moet je kijken hoe de (fiets)veiligheid kan worden verhoogd. De toekomst is belangrijk: duurzaamheid, evenals toekomstbestendigheid en een schoner milieu. Bij het inrichten van nieuwe wijken moet meer worden gekeken naar het gebruik van de fiets en geef de auto een minder prominente plek. De infrastructuur daarvoor kost heel veel geld, heel veel groen en onze gezondheid.

Stelling: Deelscooters en deelfietsen vervuilen het straatbeeld en versperren vaak langzaamverkeer-routes. Wat kan de gemeente hier aan doen?

JWB pleit voor meer deelfietsen bij OV-halte BleiZo. Deelfietsen, maar zeker deelscooters vormen een grote ergernis, vervuilen het straatbeeld en zijn obstakels op trottoirs en fietspaden. Hij wil hiervoor parkeervakken en wil de exploitant indien nodig berispen bij foutief geparkeerde deelfietsen/scooters.

IH kan het niet spannender maken. Overlast moet worden aangepakt worden, maar D66 ondersteunt wel nieuwe initiatieven zoals deze.

Stelling: zijn fietstunnels de oplossing onder bijvoorbeeld de Hoefweg of Klapwijkseweg om deze oversteken veiliger te maken?

JWB: ja. Talloze scholieren zorgen bij de oversteken voor forse autofiles. Een fietstunneltje bij bijvoorbeeld nabij de HSL zou dit probleem kunnen oplossen en de veiligheid verhogen.

IH is het daarmee eens, alhoewel ze wel wil onderzoeken of de tunnel echt nodig en handig is.

Esther heeft ervoor doorgeleerd en geeft les: maak een dodo (dicht-open-dicht-open), de toeritten een beetje schuin, de bodem minimaal 3 meter en zorg voor goede verlichting. Een extra tip: laat de leerlingen van de nabij gelegen school de tunnel opfleuren met graffiti en het wordt hun tunnel. (noot van de secretaris: dit was ook een succes met het tunneltje bij de Zijde).

Na een kleine pauze poneert Esther nog verschillende stellingen, waarop de aanwezigen kunnen reageren. Ze sluit af met het gezegde: ‘boter bij de fiets’ en wenst ons fijne verkiezingen

Categorieën