Jaarverslagen 2015 – 2019

Jaarverslag 2019

Sander van Herwaarden is afgetreden als voorzitter van de afdeling Lansingerland. We zijn nu voorzitterloos. Wie zich geroepen voelt mag zich melden bij de secretaris.
Wel zijn er dit jaar vijf leden van de afdeling actief geworden: Willem Bakker als coördinator in Bleiswijk, Johan de Boer coördinator Berkel, Edwin Vervaet coördinator Bergschenhoek en Publiciteit, Hans Sanders coördinator buiten- en recreatiegebieden en Rienk van den Berg verricht hand- en spandiensten.

Ook in 2019 is het ledental weer afgenomen. Met het verlies van 11 leden en 4 nieuwkomers telt de afdeling nu 130 leden.

De opkomst bij de ledenvergadering was bedroevend laag. Slechts 7 leden wisten de vergaderzaal te vinden. Tijdens de vergadering is besproken hoe het verder met de afdeling moet.

Een lichtpuntje was dat de Christen Unie het werk van de Fietsersbond ‘Waardevol’ vindt. Gemeenteraadslid Jurjen Dieleman sprak zijn waardering namens de CU uit en roemde de inzet en de bereikte resultaten in de afgelopen jaren.

Een delegatie van de afdeling heeft de Fietsvisie 2040 aan wethouder Simon Fortuyn overhandigd.

De rotondes aan de Klapwijkseweg en Boterdorpseweg worden in 2019 en 2020 opnieuw ingericht en veiliger gemaakt.

Uit de jaarlijkse fietsverlichtingscontrole bij halte Westpolder bleek dat er 69 van de 224 fietsers (= 23,5%) met ondeugdelijke verlichting reed. Het overgrote deel hiervan was meerderjarig!

De omgeving van halte Rodenrijs wordt heringericht.

En nog steeds geldt: Melden helpt!

pdf ⋅ 95 KB

Jaarverslag 2019

Download

Jaarverslag 2018

Sander van Herwaarden is verkozen tot nieuwe voorzitter van de afdeling Lansingerland. Hij nam het stokje over van Ton van der Burg. Ook Ad Janson, coördinator in Bleiswijk, heeft zijn functie neergelegd.

Het ledenaantal van de afdeling Lansingerland is geslonken tot 137.

Het Politieke Forum tijdens de jaarlijkse ledenvergadering is geslaagd.

De rotondes Klapwijkseweg en Boterdorpseweg zijn onderzocht door verkeerskundig adviesbureau Exante en Waalpartners/Goudappel. De gemeente wil op korte termijn de bromfietsers op de Klapwijkseweg naar de rijbaan verwijzen, en verder, waar mogelijk, zichtbeperkende begroeiing snoeien en verbeteren van de bebording. In 2019 wil de gemeente het fietspad verder weg leggen ten opzichte van de rotonde, de verlichting verbeteren en de fiets- en voetgangersoversteken op plateaus aanleggen. Naast de fysieke veranderingen wordt er ook ingezet op verkeerseducatie op scholen en denkt de gemeente over alternatieve maatregelen voor enkele rotondes.

Er is verlichting geplaatst langs het Landscheidingsfietspad, het deel tussen de Wildersekade en halte Rodenrijs volgt nog, en de Bastille en Waterlinie (in Rodenrijs).

Bij halte Westpolder nemen fietsers het niet zo nauw met de verlichting op hun fiets. Meer dan 20% rijdt met ondeugdelijke of zonder verlichting.

De gemeente heeft negatief beslist over het door de Fietsersbond ingestelde bezwaar tegen het omzetten van het fietspad parallel aan de N471 (en de bergboezem) in een bromfietspad.

Ook dit jaar zijn er meldingen ingediend, te weten 41, waarvan er inmiddels 11 zijn opgelost.

pdf ⋅ 92 KB

Jaarverslag-2018

Download

Jaarverslag 2017

Voorzitter Ton van der Burg heeft aangegeven zijn functie als voorzitter te willen neerleggen tijdens de ledenvergadering op 5 februari 2018.

Het aantal leden van de afdeling daalt nog steeds en is nu 151.

Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering gaf directeur van de Fietsersbond Saskia Kluit een presentatie over de ontwikkeling van de Fietsersbond, hoe leden te activeren, en nieuwe verkeersvormen die het noodzakelijk maken de weg en het fietspad opnieuw in te delen.

Verkeersbureau Exante heeft onderzoek gedaan naar de fietsveiligheid op de rotondes en daarover een uitgebreid rapport opgesteld.

De gemeente heeft een Fietsveiligheidsplan opgesteld. Onze leden hebben 85 meldingen gedaan van gevaarlijke punten. Op het Burgerpanel kwamen rond 1600 meldingen binnen.

Het Berkelsdijkje wordt gesloten voor fietsverkeer. Er komt een fietspad in het talud van het dijkje.

De fietsverlichtingscontrole bij halte Westpolder gaf een somber beeld: bij ruim 21% van de fietsen schortte er wat aan de verlichting.

pdf ⋅ 92 KB

Jaarverslag-2017

Download

Jaarverslag 2016

Ton van der Burg is zonder tegenkandidaten opnieuw benoemd tot voorzitter voor een periode van 3 jaar (tot 2018). Het aantal leden is de laatste jaren steeds dalend. Op 01-01-2017 telt de afdeling 151 leden. Tijdens de ledenvergadering hebben verkeerskundigen Eric Korteland en Marloes van der Poel van het Team Verkeer bij de afdeling Beheer en Onderhoud een presentatie gegeven over fietsveiligheid. De gemeente is bezig met het opstellen van het plan Fiets Veilig. De problematiek op de oude lintwegen, parallelwegen en rotondes werd uitvoerig besproken. Evenals het gedrag van verkeersdeelnemers en het beïnvloeden daarvan.

In januari en december zijn er fietsverlichtingscontroles gehouden bij de scholen aan de Zijde en in Bleiswijk en bij halte Rodenrijs. De Fietsersbond gaf in de week vooraf een gele kaart aan de fietsers met gebrekkige of zonder verlichting. Hun aantal lag tussen 10 en 15 procent. De week erna bekeurden BOA’s en politie de overtreders. Bij halte Westpolder is een gratis bewaakte fietsenstalling aangelegd die door stichting Biesieklette wordt geëxploiteerd. Op de Wilderszijde is een nieuw fietspad met verlichting aangelegd tussen de fietstunnel halverwege de Boterdorpseweg en de rotonde met de Randweg.

Fietspaaltjes worden vervangen door voor fietsers botsvriendelijke flexibele ronde rood-witte paal met inleidende witte ribbelmarkering. In het Tracébesluit A16 zijn fietspaden opgenomen langs de nieuwe weg. Bovendien zijn er verschillende fietstunnels en -bruggen gepland.

pdf ⋅ 79 KB

Jaarverslag-2016

Download

Jaarverslag 2015

Ton Evers heeft zijn functie van coördinator in Bergschenhoek eind 2015 neergelegd. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering heeft wethouder Simon Fortuyn zijn beleid betreffende het verkeer en de fiets in het bijzonder toegelicht. Hij wil goede wegen en fietspaden, en de verkeersoverlast zoveel mogelijk beperken. Lansingerland is een echte autogemeente, met name nieuwkomers pakken vaak de auto. Er komt een bewaakte fietsenstalling bij halte Westpolder en mogelijk ook een bij halte Rodenrijs. De wethouder wil het rijden zonder fietsverlichting met strenge hand aanpakken.

Er zijn verschillende nieuwe fietspaden aangelegd: Westerscheldepad, Park de Polderpad, fietspaden tussen Alkmaardermeerlaan en Naardermeerstraat, en langs de Laan van Mathenesse. Wegversmallingen zoals op de Oosteindseweg en de Hoekeindseparallelweg houden de gemoederen bezig. De lijst met paaltjes en obstakels is door de wethouder bekrachtigd: de meeste zullen worden weggehaald of in het fietspad verzonken blijven. De paaltjes die moeten blijven staan om auto’s te weren, worden vervangen door rood-witte flexibele kunststof paaltjes.

De fietsparkeervoorzieningen in Berkel-Centrum blijven achter bij de behoefte eraan. Het Mobiliteitsplan is herzien. Met name de afwikkeling van het autoverkeer rond Berkel-Centrum is een probleem. Melden helpt! Dit jaar heeft de Fietsersbond 44 meldingen ingediend. Ze gaan over verzakte bestrating, defecte lantaarnpalen, gevaarlijke kruisingen enz. De helft van de meldingen is opgelost, 17 zijn in behandeling en 5 zijn er verworpen.

pdf ⋅ 80 KB

Jaarverslag-2015

Download